CASA JUDETEANA DE PENSII ALBA

Situații financiare CJP Alba

BILANȚ BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT LA 31.03.2017
BILANȚ BUGETUL DE STAT LA 31.03.2017
BILANȚ SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE LA 31.03.2017
PREVEDERI BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 2017
PREVEDERI BUGETUL DE STAT 2017
PREVEDERI SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 2017
BILANȚ BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT LA 31.12.2016
BILANȚ BUGETUL DE STAT LA 31.12.2016
BILANȚ SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE LA 31.12.2016
REPARTIZAREA CREDITELOR DIN BUGETUL DE STAT PE TRIMESTRE ANUL 2016
PREVEDERI BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 2016
PREVEDERI BUGETUL DE STAT 2016
PREVEDERI SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 2016
BILANȚ BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT LA 30.06.2016
BILANȚ BUGETUL DE STAT LA 30.06.2016
BILANȚ SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE LA 30.06.2016
CONT DE EXECUȚIE VENITURI BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT LA 30.06.2016
CONT DE EXECUȚIE VENITURI  SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE LA 30.06.2016
CONT DE EXECUȚIE CHELTUIELI BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT LA 30.06.2016
CONT DE EXECUȚIE CHELTUIELI BUGETUL DE STAT LA 30.06.2016
CONT DE EXECUȚIE CHELTUIELI SISTEM DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE LA 30.06.2016
 

Despre noi

Casa Judeţeană de Pensii Alba este organizată şi funcţionează ca serviciu public deconcentrat în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice, fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completările şi modificările ulterioare şi a prevederilor Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice. Casa Judeţeană de Pensii Alba asigură, la nivelul judeţului, aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale de stat. Finanţarea cheltuielilor de organizare, funcţionare şi de investiţii ale Casei Judeţene de Pensii Alba se asigură de către Casa Naţională de Pensii Publice din fondurile repartizate de la bugetul asigurărilor sociale de stat. Casa Judeteana de Pensii Alba are in prezent aprobate un numar de 59 de posturi, din care sunt ocupate, la ora actuala, 56 de posturi : 

 • 48 functionari publici;
 • 7 persoane angajate cu contract individual de munca;

Pentru a va putea face o imagine asupra structurii personalului Casei Judetene de Pensii Alba va prezentam mai jos o clasificare a functionarilor care include atat functionarii publici cat si personalul contractual. 

In functie de nivelul atributiilor titularului functiei publice

 • functionari publici de conducere : 6
 • functionari publici de executie : 42

In functie de nivelul studiilor necesare ocuparii functiei publice : 

 • functionari publici cu studii superioare : 36
 • functionari publici cu studii superioare de scurta durata : 1
 • functionari publici cu studii medii : 11

In functie de sex, functionarii din cadrul C.J.P.Alba sunt in numar de : 

 • femei : 41
 • barbati : 14

STRUCTURA ORGANIZATORICA

DIRECTOR EXECUTIV
Conduce intreaga activitate a Casei Judetene de Pensii Alba Are in coordonare directa urmatoarele compartimente si birouri:
  Compartimentul Audit
Compartimentul Juridic, Executare Silita si Resurse Umane

Compartimentul Comunicare si Relatii Publice
Compartimentul Accidente de Munca si Boli Profesionale
Biroul Expertiza Medicala
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DIRECTIA ECONOMICA, EVIDENTA CONTRIBUABILI
Are in coordonare directa urmatoarele compartimente si servicii:
  Serviciul Financiar-Contabilitate
Compartiment Achizitii publice
Compartiment Gestiune bilete de tratament
Compartiment Evidenta contribuabili si informatica 
Compartiment Arhiva
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
DIRECTIA STABILIRI SI PLATI PRESTATII
Are in coordonare directa urmatoarele compartimente si servicii:
  Serviciul Stabiliri Prestatii
Serviciul Plati Prestatii
Compartimentul  Pensii Internationale

Atributii principale

CASA JUDETEANA DE PENSII ALBA Conform Regulamentului cadru de organizare si functionare a Caselor Teritoriale de Pensii are urmatoarele atributii principale:

 • Inregistreaza si asigura evidenta contribuabililor, in conditiile legii;
 • Incheie contracte de asigurare sociala, potrivit legii;
 • Asigura evidenta asiguratilor si a contributiilor de asigurari sociale, conform legii;
 • Organizeaza activitatea privind stabilirea si plata contributiilor pentru fondurile de pensii adiminisrate privat;
 • Calculeaza, retine si vireaza contributia de asigurari sociale de sanatate si impozitul asupra pensiilor, in conditiile legii;
 • Certifica stagiul de cotizare si punctajul asiguratului, in coditiile legii;
 • Stabilesc cuantumul drepturilor de asigurari sociale individuale si efectueaza plata acestora, potrivit legii;
 • Stabilesc si platesc pensii de serviciu, indemnizatii si alte drepturi prevazute de legi speciale, finantate de la bugetul de stat, in conditiile legii;
 • Gestioneaza baza de date a pensionarilor sistemului public de pensii si a beneficiarilor de drepturi prevazute de legi speciale;
 • Urmaresc periodic compatibilitatea dintre diferite tipuri de pensii sau prestatii, precum si dintre acestea si salariu;
 • Emit decizii de recuperare a drepturilor banesti incasate necuvenit si urmaresc recuperarea acestora, in conditiile legii;
 • Colecteaza si vireaza contributiile de asigurari sociale pentru asiguratii individuali,potrivit legii, fiind abilitate sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita, prin organe proprii;
 • Prezinta propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si, dupa caz, pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat ; • Asigura executia bugetara in profil teritorial si organizeaza contabilitatea acestora;
 • Realizeaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
 • Distribuie persoanelor indreptatite, in limita locurilor repartizate, bilete de tratament balnear;
 • Solutioneaza sesizari si reclamatii, potrivit competentelor legale;
 • Organizeaza si desfasoara activitatea de pregatire si perfectionare profesionala a personalului, prin programe de instruire specifice domeniului de activitate in conformitate cu legislatia in vigoare si a bugetelor alocate;
 • Asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti, potrivit legii;
 • Asigura comunicarea cu asiguratii, contribuabilii si beneficiarii sistemului public de pensii, inclusiv cei care fac obiectul legilor cu caracter special, cu reprezentantii organizatiilor de pensionari, sindicatelor, patronatelor, cu reprezentantii altor autoritati sau institutii, precum cu reprezentatii mass-media;
 • Asigura coordonarea, indrumarea si controlul activitatii caselor locale de pensii;
 • Intocmesc si inainteaza CNPP, potrivit legislatiei in vigoare, contul de contul de executie al bugetului asigurarilor sociale de stat in profil teritorial, precum si al bugetului de stat pentru indicatorii ce i-au fost repartizati;
 • Indeplinesc atributii referitoare la sistemul pensiilor administrate privat, potrivit legislatiei in vigoare si conform competentelor stabilite de presedintele CNPP;
 • Indeplinesc atributii referitoare la aplicarea regulamentelor comunitare sau a altor instrumente juridice internationale, potrivit legii;
 • Asigura exportul in strainatate al prestatiilor stabilite potrivit reglementarilor legale in domeniu si a conventiilor in vigoare;
 • Realizeaza activitatile ce decurg din statutul Romaniei de stat membru al Uniunii Europene, in domeniu specific de activitate;
 • Asigura confidentialitatea si securitatea bazelor de date proprii;
 • Indeplinesc la nivel territorial, atributiile prevazute de lege privind sistemul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale;
 • Organizeaza si asigura evidenta la nivel teritorial a tuturor persoanelor juridice si fizice asigurate pentru accidente de munca si boli profesionale;
 • Gestioneaza baza de date privind asiguratii pentru accidente de munca si boli profesionale si asigura caracterul confidential al acesteia;
 • Constata cazurile asigurate, stabileste drepturile de asigurare si controleaza modul de acordare a drepturilor de asigurare, ca urmare a accidentelor de munca si bolilor profesionale;
 • Organizeaza si pastreaza evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
 • Constata contraventii si aplica sanctiuni, potrivit legii, angajatorilor care nu-si duc la indeplinire sarcinile privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, prin personalul abilitat in acest scop de CNPP;
 • Organizeaza activitatea de securitate, sanatate, sanatate in munca;
 • Organizeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor;
 • Indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege, de Statutul CNPP, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 118/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, ori stabilite de presedintele CNPP, potrivit legii.

 

Începând cu 1 ianuarie 2017 valoarea punctului de pensie

este de 917,50 lei