CASA JUDETEANA DE PENSII ALBA

COMUNICAREA EVENIMENTELOR LA ASIGURATOR

Casa Judeţeană de Pensii Alba, în calitate de asigurator, are atribuţii specifice de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 346/2002, modificată şi completată. În conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2002, modificată şi completată, şi a Ordinului nr. 450/2006, angajatorii au obligaţia de a comunica şi asiguratorului accidentele soldate cu incapacitate de muncă sau cu decesul asiguraţilor. 

Comunicarea trebuie realizată de îndată ce angajatorul a luat cunoştinţă despre accident. Comunicarea evenimentelor urmate de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces, al căror caracter de muncă a fost confirmat, se face obligatoriu de angajator către casa teritorială de pensii pe raza căreia s-a produs evenimentul, precum şi către casa teritorială de pensii pe raza căreia angajatorul îşi are sediul social. 

În conformitate cu prevederile art. 50 din Legea nr. 346/2002 şi art. 84 din Ordinul nr. 450/2006, coroborate cu art. 27 şi art. 32 din Legea nr. 319/2006 şi cu art. 132 şi art. 140 din HGR nr. 1.425/2006, angajatorii au obligaţia sa comunice evenimentul la asigurător si sa depună următoarele documente: 

 1. Procesul- verbal de cercetare al accidentului de munca, în original;
 2. Formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) avizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă, în original;
 3. Adresa de avizare a dosarului de cercetare, emisa de Inspectoratul Teritorial de Muncă, în original sau copie conform cu originalul.

Pentru inregistrarea evenimentului in baza de date, precum si pentru plata drepturilor de asigurare si a seviciilor medicale acordate victimelor accidentelor de munca , angajatorii vor depune la C.J.P Alba și următoarele documente: 

 • declaraţie pe propria răspundere privind activitatea desfaşurată, conform modelului din Anexa 1 (descarca);
 • certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului, în copie conform cu originalul;
 • contractul individual de munca al victimei, în copie conform cu originalul;
 • actul de identitate al accidentatului, în copie conform cu originalul;
 • certificatele medicale, cu cod de indemnizaţie 02 sau 03, în original, completate de angajator, pentru a fi vizate de C.J.P Alba (dacă angajatorii au sediul social în judetul Alba).

Angajatorii care au sediul social pe raza altor judeţe, vor depune certificatele medicale, pentru a fi vizate, la casele teritoriale de pensii din judeţul respectiv. Precizăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2002, modificată şi completată, art. 14 alin. 1, 

"În cazul în care din culpa angajatorului sau a persoanei asigurate pe bază de contract individual de asigurare nu s-a plătit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, costul prestaţiilor şi al serviciilor de asigurare prevăzute de prezenta lege şi efectuate de către asigurator se recuperează de la angajator sau de la persoana asigurată pe bază de contract individual de asigurare."  

 • Dovada plaţii contribuţiei de asigurare pentru accidente de munca și boli profesionale se face cu Certificatul de atestare fiscală, eliberat de Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala, care va fi prezentat în original. 
 • DOSARUL cu documentele sus mentionate, însotit de o adresă de înaintare, va fi prezentat la Compartimentul Accidente de Muncă şi Boli Profesionale din cadrul Casei Judeţene de Pensii Alba.         
 • Comunicarea incidentelor periculoase transmisă caselor teritoriale de pensii se face prin proces-verbal de cercetare a incidentului periculos.
 • Declararea bolilor profesionale se face prin completarea fişei BP2 de către Direcţia de Sănătate Publică, în a cărei rază se afla sediul angajatorului.

Începând cu data de 01.01.2017 valoarea punctului

de pensie este de 917,50 lei

Valoarea punctului de pensie se modifică începând

cu data de 01.07.2017 la 1000 lei