CASA JUDETEANA DE PENSII ALBA

 

INFORMAŢII UTILE ANGAJATORILOR DIN ROMÂNIA REFERITOARE LA SITUAŢIA LUCRĂTORILOR SALARIAŢI SAU ADMINISTRATORILOR CARE PROVIN DIN STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE 

 

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, România aplică prevederile Regulamentelor Consiliului (CEE) nr. 1408/71 referitor la aplicarea sistemelor de securitate socială salariaţilor, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii şi nr. 574/72 care stabileşte modalităţile de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1408/71, regulamente adoptate pentru a permite aplicarea principiului privind libera circulaţie a lucrătorilor migranţi în interiorul spaţiului comunitar. 

Prevederile acestor regulamente se aplică în cazul persoanelor care, de-a lungul carierei profesionale, desfăşoară activitate pe teritoriul a două sau mai multe state membre, persoane numite în limbajul de specialitate lucrători migranţi. Pentru a evita ca aceşti lucrători migranţi să fie supuşi, în acelaşi timp, mai multor legislaţii de securitate socială sau niciuneia dintre acestea, în acelaşi timp, regulamentele comunitare menţionate anterior prevăd reguli prin intermediul cărora se determină legislaţia care este aplicabilă lucrătorilor respectivi la un moment dat. 

Principiul care stă la baza regulilor de determinare a legislaţiei aplicabile este acela al unicităţii legislaţiei aplicabile, principiu conform căruia, la un moment dat, un lucrător migrant este supus, în exercitarea activităţii sale profesionale, legislaţiei unui singur stat membru. 

Regula generală în domeniu este aceea a asigurării conform legislaţiei statului în care se desfăşoară activitatea, a asigurării conform legislaţiei locului de muncă, chiar dacă persoana îşi are domiciliul sau angajatorul său îşi are sediul pe teritoriul altui stat membru. 

Există anumite excepţii de la regula generală de determinare a legislaţiei aplicabile, legate de situaţia detaşării, de cea în care lucrătorul migrant desfăşoară activitate (salariată sau independentă) pe teritoriul a două sau mai multe state membre, existând şi pentru aceste situaţii reguli clare de determinare a legislaţiei incidente. 

Pentru atestarea legislaţiei de securitate socială aplicabile unui lucrător migrant, instituţiile competente ale statelor membre (în cazul României – CNPP) emit, la nevoie, formulare E 101, E 102 sau E 103, în funcţie de perioada detaşării, pentru perioada desfăşurării de activităţi simultane pe teritoriul mai multor state membre sau în funcţie de categoria de persoane despre care este vorba. 

Formularul E 101 emis de o instituţie competentă dintr-un stat membru atestă faptul că, pe perioada înscrisă în formular, legislaţia de securitate socială aplicabilă titularului acestuia este legislaţia în vigoare pe care o aplică acea instituţie. În această perioadă, angajatorul lucrătorului detaşat achită contribuţiile sociale în statul de trimitere (statul în care a fost emis formularul E 101), iar lucrătorul respectiv justifică neplata acestor contribuţii în statul în care lucrează temporar sau parţial prin prezentarea, la solicitarea organelor de control din acel stat, a formularului menţionat. 

Lucrătorii migranţi care provin din state membre ale Uniunii Europene şi care desfăşoară activităţi la angajatori din România se pot încadra în una dintre situaţiile menţionate mai jos: 

1. Lucrează în România, în calitate de salariaţi sau administratori ai unei societăţi din România, având domiciliul fie în România, fie pe teritoriul altui stat membru, şi nu sunt în posesia unui formular E 101, E 102 sau E 103: 

  • în această situaţie se aplică regula generală de determinare a legislaţiei aplicabile, fiind supuşi legislaţiei de securitate socială din România, indiferent de cetăţenie.

2. Lucrează la un angajator din România şi sunt în posesia unui formular E 101 emis de instituţia competentă a unui alt stat membru, prin care se atestă detaşarea acelor persoane în România conform prevederilor art. 14(1)(a) sau în posesia unui formular E 102 emis de CNPP în limba română, prin intermediul căruia se atestă prelungirea detaşării autorizate iniţial pe teritoriul altui stat membru: 

  • în această situaţie legislaţia de securitate socială aplicabilă acestor persoane este cea a statului înscris în formular, pentru respectivii lucrători angajatorul român nedatorând contribuţii sociale în România. 

3. Lucrează la un angajator din România şi sunt în posesia unui formular E 101 emis de instituţia competentă a unui alt stat membru, prin care se atestă faptul că persoanele în cauză desfăşoară, în mod obişnuit, activitate pe teritoriul a două sau mai multe state membre: 

  • în această situaţie legislaţia de securitate socială aplicabilă acestor persoane este cea a statului înscris în formular, pentru respectivii lucrători angajatorul român nedatorând contribuţii sociale în România.

Începând cu data de 01.01.2017 valoarea punctului

de pensie este de 917,50 lei

Valoarea punctului de pensie se modifică începând

cu data de 01.07.2017 la 1000 lei