CASA JUDETEANA DE PENSII ALBA

PRESTAȚII ȘI SERVICII DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 

Începand cu data de 01.01.2005 , in conformitate cu prevederile Legii 346/ 2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale , cu modificarile si completarile ulterioare functioneaza sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale Are calitatea de asigurator, potrivit LEGII nr. 346 din 5 iunie 2002 (*actualizată*) Casa Naţionala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumita in continuare CNPAS. 

Atribuţiile specifice de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se exercita de casele teritoriale de pensii. Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale reprezintă o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protecţia socială a salariaţilor impotriva diminuării sau pierderii capacităţii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale. 

Prin asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale răspunderea civilă a persoanei fizice sau juridice pentru prestaţiile prevăzute in prezenta lege si pentru care s-a plătit contribuţia de asigurare este preluată de asigurator Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale garantează un ansamblu de servicii si prestaţii in beneficiul persoanelor asigurate, in vederea: 

 • promovării sănătăţii si a securităţii in munca si prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
 • diminuării si compensării consecinţelor accidentelor de munca si ale bolilor profesionale.

Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi

 • persoanele care desfăşoară activităţi pe baza unui contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia, precum şi funcţionarii publici;
 • persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. a);
 • şomerii, pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii;
 • ucenicii, elevii şi studenţii, pe toată durata efectuării practicii profesionale.

Se pot asigura in condiţiile prezentei legi , pe baza de contract individual de asigurare, persoanele care se afla in una sau mai multe dintre următoarele situaţii: 

 • asociat unic, asociaţi, comanditari sau acţionari;
 • comanditati, administratori sau manageri;
 • membri ai asociaţiei familiale;
 • persoane autorizate sa desfăşoare activităţi independente;
 • persoane angajate in instituţii internaţionale;
 • proprietari de bunuri si/sau arendaşi de suprafeţe agricole si forestiere;
 • persoane care desfăşoară activităţi agricole in cadrul gospodariilor individuale sau activităţi private in domeniul forestier;
 • membri ai societăţilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultura;
 • alte persoane interesate, care îşi desfăşoară activitatea pe baza altor raporturi juridice decât cele menţionate anterior.

Prevederile sunt aplicabile si angajaţilor romani care prestează munca in străinătate din dispoziţia angajatorilor romani, in condiţiile legii. Au calitatea de asigurat si cetăţenii străini sau apatrizii care prestează munca pentru angajatori romani, pe perioada in care au, potrivit legii, domiciliul sau reşedinţa in România. Raporturile de asigurare , rezultate in temeiul prezentei legi si din contractele de asigurare, se stabilesc între:

 • angajatori si asigurator, pentru persoanele asigurate prevăzute la punctul 2 si 4 ( art. 5 si 7 din Legea 346/ 2002);
 • asiguraţi si asigurator, pentru persoanele asigurate prevăzute la punctul 3 ( art. 6 din Legea 346/ 2002);

Calitatea de asigurat se dobândeşte, iar raporturile de asigurare se stabilesc la data: încheierii contractului individual de munca, stabilirii raporturilor de serviciu in cazul funcţionarilor publici, validării mandatului pentru persoanele care desfăşoară activităţi in funcţii elective, numirii in cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, depunerii adeziunii in cazul membrilor cooperatori, începerii practicii profesionale pentru someri, ucenici, elevi si studenţi sau încheierii contractului individual de asigurare, după caz. 

Dreptul la prestaţiile si serviciile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se naşte de la data stabilirii raporturilor de asigurare si încetează o data cu aceste raporturi. În cazul în care din culpa angajatorului sau a persoanei asigurate pe bază de contract individual de asigurare nu s-a plătit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, costul prestaţiilor şi al serviciilor de asigurare prevăzute de prezenta lege şi efectuate de către asigurător se recuperează de la angajator sau de la persoana asigurată pe bază de contract individual de asigurare. 

În cazul bolilor profesionale , declarate in condiţiile legii, in timpul activităţii profesionale, dreptul la prestaţiile si serviciile de asigurare se menţine si ulterior încetării raporturilor de munca/serviciu si a contractelor individuale de asigurare. 

În cazul bolilor profesionale , declarate in condiţiile legii, ulterior încetării raporturilor de munca si a contractelor de asigurare, dreptul la prestaţiile si serviciile de asigurare se acorda dacă fostul asigurat face dovada, cu acte medicale eliberate conform legii, ca boala a fost cauzată de factori profesionali specifici locului de munca. 

Asigurarea pentru accidente de munca siboli profesionale are următoarele obiective: 

 • prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;
 • reabilitarea medicală si socioprofesionala a asiguraţilor, victime ale accidentelor de munca si ale bolilor profesionale, precum si recuperarea capacităţii de munca a acestora;
 • acordarea de prestaţii in bani pe termen lung si scurt, sub forma de indemnizaţii si alte ajutoare, in condiţiile prevăzute de prezenta lege.

Asiguraţii sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale au dreptul la următoarele prestaţii si servicii: 

 • reabilitare medicală si recuperarea capacităţii de munca;
 • reabilitare si reconversie profesională;
 • indemnizaţie pentru incapacitate temporară de munca;
 • indemnizaţie pentru trecerea temporară in alt loc de munca si indemnizaţie pentru reducerea timpului de munca;
 • compensaţii pentru atingerea integrităţii;
 • despăgubiri in caz de deces;
 • rambursări de cheltuieli.

a) Prestaţii şi servicii pentru investigare, diagnosticare medicală, reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă 

Asiguraţii au dreptul la prestaţii medicale pentru investigarea, diagnosticarea, reabilitarea stării de sănătate, precum şi recuperarea capacităţii de muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Asigurătorul are obligaţia de a achita contravaloarea serviciilor medicale acordate până când se realizează: 

 • restabilirea stării de sănătate sau ameliorarea deficienţelor de sănătate survenite în urma unui risc asigurat;
 • prevenirea diminuării ori a pierderii capacităţii de muncă şi a necesităţii de îngrijire permanentă.

În vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, asiguraţii au dreptul, în baza unei cereri, prevazute in anexa nr. 8, din normele metodologice de aplicare Legii 346/2002, la dispozitive medicale. Cererea se adresează casei teritoriale de pensii pe raza căreia asiguratul îşi are domiciliul şi va fi însoţită de recomandarea medicului curant. 

Asiguraţii au dreptul la tratament medical corespunzător leziunilor şi afecţiunilor cauzate prin accidente de muncă sau boli profesionale, după cum urmează: 

 • asistenţă medicală de urgenţă la locul accidentului, în mijloacele de transport specializate şi în unităţile spitaliceşti;
 • tratament medical ambulatoriu, analize medicale şi medicamente, prescrise de medic;
 • servicii medicale în spitale sau în unităţi sanitare cu personalitate juridică specializate pentru boli profesionale;
 • tratament de recuperare a capacităţii de muncă în unităţi de specialitate;
 • servicii de chirurgie reparatorie;
 • cure balneoclimaterice.
 • investigaţii de specialitate şi analize de laborator, necesare în vederea stabilirii caracterului de profesionalitate al bolilor.

Pentru bolile profesionale confirmate anterior datei de 1 ianuarie 2005 şi pentru care se continuă reabilitarea medicală ulterior acestei date ca urmare exclusivă a cauzei profesionale, se decontează următoarele prestaţii şi servicii: 

 • tratament medical ambulatoriu, analize medicale şi medicamente;
 • servicii medicale în spitale, în secţii sau unităţi sanitare cu personalitate juridică specializate pentru boli profesionale;
 • tratament de recuperare a capacităţii de muncă în unităţi de specialitate;
 • servicii de chirurgie reparatorie;
 • cure balneoclimaterice;
 • dispozitive medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice.

b) Prestaţii si servicii pentru reabilitare si reconversie profesională 

Prestaţiile si serviciile pentru reabilitare si reconversie profesională se acorda de către asigurator la solicitarea asiguraţilor care, deşi nu si-au pierdut complet capacitatea de munca, nu mai pot desfasura activitatea pentru care s-au calificat, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale. 

Asiguratorul preia in sarcina sa cheltuielile pentru următoarele prestaţii si servicii de reabilitare si reconversie profesională: 

 • cheltuielile privind serviciile medicale si psihologice pentru aprecierea stării fizice, mentale si aptitudinale in vederea reconversiei profesionale;
 • costul cursurilor de calificare sau de reconversie;
 • plata unei indemnizaţii pe durata cursurilor de calificare si de reconversie.

c) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de munca 

Asiguraţii beneficiază de o indemnizaţie pe perioada în care se află în incapacitate temporară de muncă în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale. Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de munca in cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale se suporta in primele 3 zile de incapacitate de către angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din contribuţia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de munca datorată accidentelor de munca si bolilor profesionale se acorda pe baza certificatului medical eliberat conform dispoziţiilor legale. 

d) Indemnizaţia pentru trecerea temporară in alt loc de munca si indemnizaţia pentru reducerea timpului de munca 

Asiguraţii care, datorită unei boli profesionale sau unui accident de munca, nu îşi mai pot desfasura activitatea la locul de munca anterior manifestării riscului asigurat pot trece temporar in alt loc de munca. Indemnizaţia pentru reducerea timpului de lucru cu o pătrime din durata normală, ca urmare a unor afecţiuni cauzate de accidente de munca sau boli profesionale, se acorda asiguraţilor care, in aceste condiţii, nu mai pot realiza durata normală de munca. 

e) Compensaţii pentru atingerea integrităţii 

Au dreptul la o compensaţie pentru atingerea integrităţii asiguraţii care, în urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, rămân cu leziuni permanente care produc deficienţe şi reduc capacitatea de muncă între 20-50%. Compensaţiile pentru atingerea integrităţii se acordă doar dacă accidentul de muncă a antrenat o incapacitate temporară de muncă mai mare de 3 zile, conform definiţiei accidentului de muncă. Cuantumul compensaţiei pentru atingerea integrităţii se stabileşte în funcţie de gravitatea leziunii, în limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute, comunicate de Institutul Naţional de Statistică. 

Compensaţia pentru atingerea integrităţii se acordă o singură dată în baza deciziei medicului expert al asigurătorului care efectuează o singură expertiză medicală pentru asiguraţii care au fost înregistraţi cu accident de munca sau boala profesionala, respectiv cu FIAM sau BP2, după caz. În vederea obţinerii compensaţiei pentru atingerea integrităţii, persoana asigurată depune în termenul legal o cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, conform anexei nr. 13 din ORDIN nr. 450 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioarela. 

f) Despăgubiri in caz de deces 

In cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, beneficiază de despăgubire in caz de deces o singura persoana, care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul, in condiţiile dreptului comun, sau, in lipsa acesteia, persoana fizica/juridica, care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces Cuantumul despăgubirii în caz de deces este de 4 salarii medii brute, comunicate de Institutul Naţional de Statistică pentru luna în care a survenit decesul asiguratului sau, după caz, ultimul salariu mediu brut pe economie cunoscut la data solicitării

Despăgubirea în caz de deces se acordă pe baza următoarelor acte: cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prevăzută în anexa nr. 13 la Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002, certificat de deces - original şi copie, certificatul medical constatator al decesului în caz de boală profesională, actul de identitate al solicitantului, actul de stare civilă al solicitantului, care să ateste calitatea acestuia, şi documente justificative din care să rezulte că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces, după caz. 

Cererea pentru obţinerea despăgubirii in caz de deces se depune la sediul asiguratorului, însoţită de actele din care rezulta dreptul solicitantului, potrivit prezentei legi. 

g) Rambursări de cheltuieli 

Asigurătorul acordă rambursări de cheltuieli în următoarele situaţii: 

 • transportul de urgenţă, în cazuri temeinic justificate, când salvarea victimei impune utilizarea altor mijloace decât cele uzuale;
 • confecţionarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare, în situaţia în care acestea au fost deteriorate în urma unui accident de muncă soldat cu vătămări corporale.
 • în cazul aplicării dispozitivelor medicale implantabile prin intervenţie chirurgicală în vederea recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale.

Începând cu data de 01.07.2018 valoarea punctului

de pensie este de 1100 lei

 

 

Noutati

Comunicat de presă al Ministerului Muncii și Protecției Sociale referitor la proiectul noii legi a pensiilor

 

Notă și ordin de modificare a criteriilor de acordare a biletelor de tratament pe anul 2018

 

Precizări privind reținerea la plată a pensiilor de urmaș care fac obiectul art. 114, alin (2) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Legea 221 din 27.07.2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Schimbarea calendarului de plată a drepturilor care se achită prin intermediul CJP Alba

 

Extras din Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

 

Ordinul nr. 214/2012 privind procura specială utilizată în sistemul public de pensii

 

 Precizări privind aplicarea Legii nr. 192/2015, respectiv a art. 169 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Comunicat privind plata drepturilor de pensie în luna aprilie 2017

 

Extras din Legea nr. 7/2017 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017

 

Extras din Legea nr. 340/2015 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016

 

Precizări privind plata pensiilor în luna decembrie 2015

 

Precizări referitoare la Legea nr. 155/18.06.2015 pentru modificarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

Extras din Legea nr. 187/2014 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015

 

Precizări referitoare la legea privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii

 

Legea nr.123/2014 privind modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii

 

Precizari privind noile cote ale contributiei de asigurari sociale

 

Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice OUG 59/2011

 

Reinnoirea avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

 

Informatii privind lucratorii migranti

       Casa Județeană de Pensii Alba

    Str. Tudor Vladimirescu, Nr.61, Alba Iulia

Tel. (+40) 258.811.531; Fax (+40) 258.819.083

         email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Program de lucru cu publicul

Luni - Vineri : 08.30 - 16.00

Program registratura generală

Luni - Vineri : 08.30 - 16.30

 

Copyright Casa de Pensii Alba © 2014. All Rights Reserved.

Consola de depanare Joomla!